Условия за пазаруване

Общи условия
Защита на лични данни
За пазаруването - условия и бланки
Общи условия
Общи условия на Фейшън Трейд ЕООД за пазаруване

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между фирма Фейшън Трейд ЕООД, наричана по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на онлайн магазин www.modadrehi.com, наричан по-долу „ОНЛАЙН МАГАЗИН”.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Фейшън Трейд“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление гр.София, ул. Иван Димитров- Куклата, 15
3. Адрес за упражняване на дейността гр.София, ул. Иван Димитров- Куклата, 15
4. Данни за кореспонденция: гр.София, ул. Иван Димитров- Куклата
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203905438.


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
Чл. 3. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ е достъпен на адрес в Интернет www.modadrehi.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, достъпна в Интернет;
3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка
4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИНА начини за разплащане.
6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА
Чл. 7. (1) За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(3) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основнич контактен електронен адрес в специфични случаи.


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
 (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА.
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА или електронна поща.


VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА/ ВРЪЩАНЕ НА ПОЛУЧЕНА СТОКА

Потребителят трябва да уведоми ФЕЙШЕН ТРЕЙД ЕООД в писмена форма, че желае да използва правото да се откаже от покупката, без да дължи неустойка и без да посочва причини за това, в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на продукта.

Продуктите трябва да бъдат върнати в същото състояние, в което са били доставени, в оригиналната опаковка, с всички аксесоари и оригинални етикети, неповредени и неносени, както и с придружаващия ги документ за продажба, чрез куриерска фирма, както са били доставени. Купувачът е длъжен да уведоми ModaDrehi.com за намеренията си да се върне продукта, в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на пратката. Заявките за връщане на продукт, след изтичане на упоменатия срок, няма да се взимат под внимание.
След подаване на заявка за връщане на продукт, купувачът разполага със срок от 14 дни, за изпълнение на доставката към ModaDrehi.com.

Ние си запазваме правото да откажем приемането на продукти, които не отговарят на условията за връщане, а именно: повредена или скъсана опаковка, следи от носене, следи от парфюм, надраскани повърхности, липса на етикети и аксесоари, придружаващи продукта и т.н. Стоките, които не отговарят на описанието, ще бъдат отказани.
При връщане на продукти, които не са в същото състояние, в което са били доставени, не са в оригиналната опаковка и нямат оригиналните етикети, както и придружаващи ги документи, modadrehi.com ще ги счита за невалидни, и си запазва правото да не възстанови сумата, заплатена за тях. Възстановяването на сумата става по банков път на лична сметка на купувача.
Разходите по върнати продукти, повредени по време на транспорт, поради неправилно опаковане, се поемат от клиентите. За допълнителна информация eMail: modadrehi@abv.bg

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в онлайн магазина и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за „Забравена парола“, достъпна на адрес:www.modadrehi.com

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни по всяко време от Доставчика.(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: www.modadrehi.com  заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

         1.При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
         2.По взаимно съгласие на страните,изразено в писмен вид;
         3.Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
         4.При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
         5.В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
         6.В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите;

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Защита на лични данни
Политика за лични данни

Политика за лични данни

“Фейшън Трейд” ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

“Фейшън Трейд” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

→   Ваше изрично получено съгласие като клиент;

→  на изпълнение на задълженията на “Фейшън Трейд” ЕООД по договор с Вас;

→    законово задължение, което се прилага спрямо “Фейшън Трейд” ЕООД;

→    за целите на легитимни интереси на “Фейшън Трейд” ЕООД

“Фейшън Трейд” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

“Фейшън Трейд” ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

→    Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

→    Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

→    Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

“Фейшън Трейд” ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

“Фейшън Трейд” ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

→    създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

→    обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

→    обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

“Фейшън Трейд” ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

“Фейшън Трейд” ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

“Фейшън Трейд” ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което “Фейшън Трейд” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

“Фейшън Трейд” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

“Фейшън Трейд” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от “Фейшън Трейд” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

“Фейшън Трейд” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от “Фейшън Трейд” ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: http://modadrehi.com/spl/430855/Damski-drehi

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от “Фейшън Трейд” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Фейшън Трейд” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

→    личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

→    Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

→    личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

→    личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

“Фейшън Трейд” ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

→    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо “Фейшън Трейд” ЕООД;

→    по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

→    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от “Фейшън Трейд” ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

→    обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

→    “Фейшън Трейд” ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

→    оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Фейшън Трейд” ЕООД да провери точността на личните данни;

→    възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Фейшън Трейд” ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с “Фейшън Трейд” ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред “Фейшън Трейд” ЕООД:

→    да поискате от “Фейшън Трейд” ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

→    да поискате от “Фейшън Трейд” ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от “Фейшън Трейд” ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

  • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
  • обработването на данни за целите на профилиране.

“Фейшън Трейд” ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако “Фейшън Трейд” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

“Фейшън Трейд” ЕООДне е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

“Фейшън Трейд” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

“Фейшън Трейд” ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от “Фейшън Трейд” ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, “Фейшън Трейд” ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на “Фейшън Трейд” ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност “Фейшън Трейд” ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате “Фейшън Трейд” ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.

 

Мерки за сигурност и защита

“Фейшън Трейд” ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

“Фейшън Трейд” ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

  

Контакти на длъжностно лице по защита на лични данни в “Фейшън Трейд” ЕООД:

Адрес за кореспонденция: ул. “Иван Димитров- Куклата” , Офис 2, София 1600 

Телефон: 0895 933 918

Електронна поща: ModaDrehi@abv.bg

 

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 

За пазаруването - условия и бланки

Уважаеми клиенти,

 

ние искаме пазаруването от нашият онлайн магазин да бъде максимално приятно, спокойно и удобно за вас!

Може да направите поръчка, като минете през няколко лесни стъпки за регистрация и попълните данни за доставка.

Поръчката ви ще бъде обработена в рамките на 1-2 работни дни и ще бъде направена доставка.

Ние ви предоставяме възможност да замените артикули които не отговарят по някакъв начин на изискванията ви: размер, цвят, модел или друго, като за целта се попълва съответната  бланка показана по- долу. Дрехата която връщате не трябва да е прана, носена, да бъде с етикетите, да е в оригиналната си опаковка, да няма следи от грим или миризма на крем, парфюм или цигари.

Трябва да се попълни формуляра за замяна и да се изпрати до офиса на Спиди от товарителницата. Връщането е за сметка на клиента.

Стока чието връщане не може да бъде прието поради неизпълнение на гореизброените условия, ще бъде изпратена обратно на клиента за негова сметка.

 

БЛАНКА ЗА ЗАМЯНА НА АРТИКУЛ

Номер на поръчката:..............................................


Дата на получаване:................................................


Име и фамилия: .................................................................................................................................................


Телефон:......................................................................


 


ВРЪЩАМ:


Наименование                                     Количество                                                   Причина  1. .....................................................................................................................................................

  2. .....................................................................................................................................................

  3. .....................................................................................................................................................


 


ЖЕЛАЯ ДА ЗАМЕНЯ ЗА:


Наименование                                     Количество                                                   Размер  1. ..............................................................................................................................................

  2. ..............................................................................................................................................


В случай, че получената стока не отговаря на изискванията Ви или имате нужда от по- голям или по- малък размер, трябва в 14 дневен срок от получаването на дрехата да я върнете към нас, като дрехата не трябва да е прана, носена, да бъде с етикетите, да е в оригиналната си опаковка, да няма следи от грим или миризма на крем, парфюм или цигари.


Трябва да се попълни формуляра за замяна и да се изпрати до офиса на Спиди от товарителницата. Връщането е за сметка на клиента.


Стока чието връщане неможе да бъде прието поради неизпълнение на гореизброените условия, ще бъде изпратена обратно на клиента за негова сметка.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До
Име на търговец: Фейшън трейд ЕООД
Адрес на търговец: ул. Иван Димитров- Куклата , София, 1574, София
Еmail адрес на търговеца: modadrehi@abv.bg

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

Дата на поръчка:
Номер на поръчка:

 

Име на клиент:
Адрес на клиент:
Еmail адрес на клиента:

 

IBAN ....................................................
Банка .................................................
..........................................................................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

................... ..................................
/Дата/ /Подпис на потребителя/
Дата:

 

Подпис на клиента:

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
• сключване на договора – при договор за услуги;
• приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя за съответната стока.